• ساعت : ۱۰:۱۶:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۰۹۷۴۴
چاپ مقاله علمی پژوهشی محققان گروه ژنتیك و به نژادی در مجله علمی – پژوهشی به‌نژادی نهال و بذر
چاپ مقاله علمی پژوهشی محققان گروه ژنتیک و به نژادی در مجله علمی – پژوهشی به‌نژادی نهال و بذر

چاپ مقاله علمی پژوهشی محققان گروه ژنتیک و به نژادی در مجله علمی پژوهشی به‌نژادی نهال و بذر

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده چای، مقاله پژوهشی محققان گروه ژنتیک و به‌نژادی پژوهشکده مهندس ذبیح‌اله عاشوری، دکتر صنم صفائی‌چائی‌کار و مهندس کوروش فلک‌رو- با عنوان "بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چای در ایران" در شماره سوم جلد 1-34 مجله علمی پژوهشی به‌نژادی نهال و بذر به چاپ رسید.

     در چکیده این مقاله آمده است به‌منظور بررسي تنوع كاريوتيپي موجود در ژنوتيپ‌هاي چاي، كاريوتيپ ١٦ ژنوتيپ چاي مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهاي كروموزومي شامل طول كل كروموزوم، طول بازوي بلند، طول بازوي كوتاه، نسبت بازوي بلند به كوتاه و شاخص سانترومري در هر ژنوتيپ بررسي شدند. تجزيه واريانس داده‌ها تفاوت معني‌دار بين ژنوتيپ‌ها از نظر طول كروموزوم، طول بازوي بلند و طول بازوي كوتاه نشان داد. فرمول كاريوتيپي نشان داد كه كروموزوم‌هاي موجود در ژنوتيپ‌هاي مورد مطالعه از نوع متاسانتريك و ساب‌متاسانتريك بودند. ماهواره و نواحي سازمان‌دهنده‌ي هستكي در ژنوتيپ‌هاي ٢٧٧ و ٥٨١ مشاهده گرديد. بجز ژنوتيپ ٢٠٢١ كه به‌صورت تری‌پلوئید بود، بقیه ژنوتیپ‌ها به صورت دیپلوئید دیده شدند که تری‌پلوئید بودن یک ژنوتیپ چای در ایران، برای اولین بار در این مقاله گزارش می‌شود. برای دریافت اطلاعات تکمیلی مقاله، به فایل پیوست می‌توان مراجعه نمود.

                                           روابط عمومی پژوهشکده چای

 

مقاله علمی پژوهشی محققان گروه ژنتیک و به نژادی در مجله علمی پژوهشی به‌نژادی نهال و بذر

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0